PRIMER CONCURS GRAFFITI URBÀ “CAN FARIGOLA”

Organitza: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MAR

BASES DEL CONCURS 

 1. Es convoca el PRIMER CONCURS GRAFFITI URBÀ “CAN FARIGOLA”.
 2. L’Entitat convocant és l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MAR.
 3. Les Entitats Col·laboradores són: L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i .........
 4. El motiu del concurs serà el recobriment total de les dues façanes de la casa coneguda com CAN FARIGOLA situada al carrer Ferrer Vidal núm.2, cantonada amb carrer Jacas amb un mural dels coneguts com a GRAFFITI URBÀ.
 5. Els concursants poden ser qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat i edat. Si són menors caldrà l’autorització dels pares o tutors legals.
 6. Es poden presentar grups de persones. Aquests seran considerats com un sol concursant i, per tant, caldrà que en la presentació de la seva candidatura s’identifiquin tot i cadascun d’ells i escullin un pseudònim. Aquest serà el nom del considerat autor del grup.
 7. La tècnica, l’estil i el motiu és lliure. El jurat haurà de garantir que la tècnica sigui la correcta per poder resistir la intempèrie.
 8. Els concursants hauran de valorar i especificar els mitjans que necessitaran per portar a terme l’obra (import de les pintures i bastides –fixes o mòbils- si s’escau) i el jurat ho tindrà en compte a l’hora de fer el seu veredicte tenint en compte els costos de la seva execució.
 9. Els treballs han de ser inèdits.
 10. Cada concursant pot presentar fins a dues propostes.
 11. El jurat valorarà que els concursants presentin probes d’haver efectuat anteriorment treballs similars.
 12. Els concursants, pel simple fet de concursar, accepten que, en el cas de que no puguin ser capaços de materialitzar la seva obra al lloc indicat en el temps que es dirà posteriorment, haurà de retornar el valor del premi i haurà de restituir a l’AV del Barri de Mar totes les despeses ocasionades. Immediatament, es proposarà al segon classificat com a guanyador i així successivament.
 13. Els concursants, pel simple fet de concursar, accepten la cessió perpètua de la propietat intel·lectual de l’obra a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 14. El Jurat serà escollit per l’Associació de Veïns del Bari de Mar amb la col·laboració de l’Ajuntament. Estarà format per cinc persones.
 15. El Jurat pot declarar desert tan el primer lloc com els següents.
 16. Les propostes es presentaran entre els dies ____________________ al Centre Cívic de Baix a Mar.
 17. El veredicte del jurat serà al mes de____________ de 2018.
 18. L’obra s’haurà de començar i acabar dintre de la primera quinzena del mes de ____________ 2018. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú haurà, prèviament, intervingut en la façana per deixar-la en condicions de ser pintada.
 19. L’Ajuntament col.labora també amb els Permisos d’obra, si s’escau, d’ocupació de via pública, si s’escau, i l’assegurança de l’artista, si s’escau.
 20. La presentació serà:
  1. Cada proposta en un sobre diferent amb la documentació que es dirà a continuació.
  2. En un sobre gran tancat hi haurà els DINA3 de la proposta. Es poden presentar fins a 3 DINA3 per proposta. Un mostrarà el conjunt del treball i les altres dues, si es vol, seran cada una d’una de les dues façanes.
  3. En el sobre gran no hi pot figurar més que el nom de la proposta. Cap indicació que faci saber els autors.
  4. En el sobre petit hi figurarà a la part exterior el nom de la proposta i en el seu interior hi haurà:
   1. Fotocòpia del DNI del/s participants
   2. Nom del pseudònim si es presenta més d’una persona.
   3. Telèfon i email de contacte.
   4. Paper signat dient que: “ En.......................... i En ................. (si s’escau) es volen participar en el PRIMER CONCURS GRAFFITI URBÀ “CAN FARIGOLA”.
 21. Llei de protecció de dades.
 22. Premis:
  1. Únic premi de 500€ en metàl·lic.
  2. El guanyador tindrà també pagat el cost de les pintures i de la resta de necessitats tècniques sempre i quan estiguin dintre dels barems que fixarà l’AV del Barri de Mar.

 

Estat actual. Vista dues façanes des de la Rambla de La Pau
Estat actual. Vista dues façanes des de la Rambla de La Pau
Estat actual. Vista de la façana del carrer Pere Jacas
Estat actual. Vista de la façana del carrer Pere Jacas
Estat actual. Vista de la façana de la Rambla de La Pau
Estat actual. Vista de la façana de la Rambla de La Pau
Exemple de graffiti urbà
Exemple de graffiti urbà