Al·legacions al projecte de la Plaça del Port

DIEM:

Que amb data 26 de gener del 2017 va ser presentat a informació pública d'acord amb el que disposa la Llei 5/1998 de 17 d'abril de Ports de Catalunya el Projecte d'urbanització del Moll de Ribera: “Plaça del Port” de Vilanova i la Geltrú, amb un termini per a presentar-hi al·legacions de 20 dies laborables.
Que, amb aquest escrit, el que subscriu, amb la representació indicada, formula les següents

AL.LEGACIONS:

A.- REFERIDES AL DISSENY DE LA PLAÇA

En la memòria es diu repetidament que s'han seguit els criteris d'ordenació del projecte guanyador del concurs d'Idees (VORAMAR) modificant alguns paràmetres. Les modificacions més importants són: En el disseny de VORAMAR es proposa retallar l'amplada de la plaça amb la qual cosa s'aconsegueixen tres fins:

 • 1. Disminuir l'impacte visual que representa una superfície d'11.000m2.
 • 2. Acostar la línia d’aigua al Passeig, una de les reivindicacions veïnals per la qual la proposta VORAMAR va ser més votada.
 • 3. Permetre que part de l'edifici voli sobre l'aigua amb la qual cosa s'aconsegueix una major lleugeresa arquitectònica en un volum de dimensions molt grans pel lloc on està ubicat. Aquest va ser una altre dels motius per escollir aquest projecte per part de molta gent.

També en el disseny guanyador hi apareixen unes grades que afecten només una part de la Plaça, amb alçades diferents, que visualment divideixen la plaça en dos espais de dimensions estèticament assumibles. En canvi, en el projecte efectuat per Ports de la Generalitat, es manté el tamany de la plaça, no s'hi fa la partició en diagonal i s'unifica en un únic nivell. El motiu adduït per fer-ho és econòmic sense aportar cap mena de quantificació valorada i justificada.

L'extracció de terres de la plaça per dipositar-les en la proposada zona logística guanyada al mar en el dic de migjorn, prevista ja en el PEP (Pla Especial del Port), pot ser no tan sols molt econòmica sinó que fins i tot pot ser rendible doncs estalvia haver de portar terres d’altres llocs llunyans per fer el farciment de la zona indicada. Aquesta solució ja l’ha fet servir Ports de la Generalitat abocant-hi les runes de la modificació del moll ponent on hi havia la benzinera, fa uns anys.

El projecte sotmès a exposició pública suposa, respecte de la proposta original:

 • 1. Mantenir un espai que visualment tindrà, d’aquesta manera, una dimensió exagerada respecte dels vials del futur passeig i dels edificis de primera línia.
 • 2. Mantenir la línia d'aigua en el lloc actual perdent així la possibilitat d'acostar-la al Passeig.
 • 3. El futur edifici d'equipaments difícilment podrà volar sobre el mar doncs envairia la ribera del moll de pesca i, a més, caldria augmentar-ne la volumetria per mantenir l'equilibri espaial respecte del passeig i el projecte inicial.
 • 4. No mantenir la partició a dos nivells del projecte inicial encara agreuja més la sensació de grandària exagerada de l'espai i no l'humanitza.

Amb el que s'ha esmentat queda palès que el projecte recull només una part no substancial del que pretenia VORAMAR. Les tres propostes més definitòries del projecte VORAMAR: reducció de les dimensions de la plaça, reducció de les dimensions visuals de la plaça amb la partició en diagonal i a diferent nivell , donar aire a un edifici de per si ja molt gran per ser implantat a primera línia, per davant de la veritable primera línia consolidada.

Per tant, es demana:

Que es quantifiqui el cost de la reducció de la plaça segons el criteri del projecte guanyador seguint els criteris de farciment amb aquests residus de l'espai destinat a ser reomplert en el moll de migjorn, tal i com marca el PEP i com ja ha fet Ports quan li ha convingut.

Que es justifiqui la bondat de la solució proposada per Ports en relació a la proposada pel projecte VORAMAR en quan a la urbanització a un sol nivell.

Que es clarifiqui com queda l’edifici del projecte VORAMAR en relació a la nova solució proposada per Ports de la Generalitat.

B.- REFERIDES A L'EDIFICI EXSITENT ANOMENTAT “DRADISA”

La proposta de Ports de la Generalitat hauria de ser el resultat d'un procés participatiu que va destacar com a primera necessitat la de reduir el ciment a primera línia de mar i, en general, a tot el passeig.

D’aquí neix la necessitat de recollir les conclusions del procés participatiu en un concurs d'idees per dissenyar un passeig que integri la Plaça del Port i no a la inversa. Les bases del concurs, però, donen més importància a preservar els drets econòmics deports recollits en el seu Pla Especial de Ports. I aquest criteri és recollit en la majoria de propostes. És escollit VORAMAR com la millor de les propostes. VORAMAR acumula els drets edificatoris a una part de la Plaça (llevant) amb un edifici que intenta ser al màxim de transparent possible des del Passeig, essent, en canvi, molt aparatós, des de la Plaça.

Aquest edifici no es farà encara. Però en el projecte proposat per Ports es manté l'antic edifici anomenat DRADISA, actualment sense utilitat, amb una alçada de 12 metres, en la seva part més elevada, amb sostre i la part superior de les parets de fibrociment d'amiant (uralita), material prohibit actualment. La resta de l’edifici és de totxana vista.

Una de les aspiracions de la ciutat en l'arranjament de la Plaça era la demolició d’aquest edifici en desús. Així ho diu el procés participatiu esmentat.

En canvi, en la proposta que es sotmet a informació pública, aquest edifici es manté, hipotecant urbanísticament de manera altament negativa qualsevol transformació que s'hi dugui a terme. No té cap sentit mantenir-lo. Ara és el moment. Significaria una gran millora a l’espera de poder arreglar definitivament la resta del Passeig.

Al 2015 hi havia pressupost per enderrocar-lo i fer el nou edifici. De tots és sabut que no es va fer però no es pot dir que els diners pressupostats van anar a parar íntegrament al Concurs d'Idees i a algunes millors del Parc de Ribes Roges, doncs no es demana la construcció del nou edifici sinó l'enderroc de l'existent i, per tant, el pressupost necessari és molt menor.

Per tant, demanem que s'inclogui en el projecte el desmantellament de l'Edifici anomenat DRADISA com a condició necessària per poder fer la resta de la Plaça.

C.- REFERIDES AL PAVIMENT

Tan en la memòria com en el plànol 5/14 es defineix el paviment de la Plaça com de formigó HM-20/B/I fet amb àrids de riu i desactivat VAB 2000.

Aquest formigó està trossejat en rectangles de 4m d’amplada per aproximadament 20m de llargada. Els rectangles estan delimitats en sentit longitudinal alternativament per rigoles de 40cm d’ample de formigó prefabricat i per tires d'acer corten de 5mm d’amplada.

Les grades proposades són també de formigó acabades amb pols de quars gris.

Tenim, per tant, línies de color gris clar (rigoles), línies de color marró (acer corten) i franja perimetral (grades) de color gris de tonalitat diferent que les rigoles; i tot envoltat pels costats Migjorn i Ponent per una àmplia zona de paviment asfàltic.

Tota aquesta gama d'elements de diferents colors està sempre rodejada d'un paviment que és el que marcarà el color dominant de tot l’espai. En sabem que serà d’àrid de riu vist però en desconeixem el color i la rugositat superficial.

Tenint en conte l'impacte que tindrà per la gran superfície afectada i, tenint en compte, que hauria de jugar amb la resta de colors implicats, a més de valorar que els àrids poden tenir una paleta de color àmplia, es demana que s'incorpori al plec i en el pressupost, que obligui a l'adjudicatari de les obres a efectuar, abans de començar-les, una o vàries peces de mostra de l'àrid previst, confrontant-les amb la rigola i el corten. Així mateix, que es contemplin diferents tipus de rugositats.

Amb les mostres a la vista, la direcció facultativa i tècnics i persones nominades per l'Ajuntament, hauran d'escollir les més adequades, tenint en compte també que hauran de ser compatibles amb la resta del Passeig doncs aquest és el sentit últim de la urbanització que s'hauria de fer: la integració de la Plaça amb la resta del Passeig.

D.- REFERIDES A L'ENLLUMENAT

Existeix una disparitat en el nombre i alçades de les llums a col·locar a la Plaça:

 • A la memòria, pàgina 10, es preveu col·locar 10 columnes troncocòniques model KANYA de la casa Escofet, en acer corten i de 12m d'alçada.
 • En la justificació de la pàgina 20, es parla de 8 columnes de 15m d'alçada amb làmpades Led de 3000K.
 • En el càlcul fet per la casa Carandini, es tenen en compte 10 columnes de 14m d'alçada amb la lluminària col·locada a12m.
 • En el pressupost, en canvi, es valoren 10 columnes de 12m d'alçada.
 • Per tant, demanem que s'efectuï una addenda clarificant les característiques i el nombre de columnes d'il·luminació a col·locar.

per tot això,

SOL·LICITEM:

Que es tinguin per presentades en temps i forma i s'admetin a tràmit aquestes al·legacions i els arguments que en formen part. Que es tinguin en compte per l'organisme competent al redactar la proposta de resolució que correspongui.

A Vilanova, a 21 de febrer de 2017